IM000096.jpg

IM000096.jpg More
IM000096.jpg Dark Hollow Falls, Shenandoah National Park, 7/13/2003.